ВУЗ ШАГ
 

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

 

Патріотичне виховання

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у таких якостях, як патріотизм, національна самосвідомість, правова свідомість, політична культура та культура міжетнічних відносин.

Патріотизм виражається в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв та обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні українською мовою. Національна самосвідомість — це особиста ідентифікація зі своєю нацією, віра в духовні сили та майбутнє; воля до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки; система вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією. Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культура— це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень. Культура міжетнічних відносин передбачає поважання дітьми та учнівською молоддю прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; уміння виважено поступатися своїми інтересами на догоду етнічним та релігійним групам заради громадянської злагоди.

Початкова школа

Виховні досягнення

Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу

 • почуття поваги до рідного краю, народу, мови
 • приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України
 • любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів
 • розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій

 

 

Основна школа

Виховні досягнення

Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини

 • почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв
 • моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури
 • шанобливого ставлення до державної символіки
 • правил і норм поведінки, соціально важливих для суспільства
 • активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі
 • толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах

Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу

 • відповідальності як важливої риси особистості за долю Батьківщини
 • розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків
 • громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади
 • власної віри у духовні сили народу, його майбутнє
 • потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та повагі

 

Старша школа

Виховні досягнення

Сформованість активної громадянської позиції та відповідальності за долю України

 • усвідомлення національної ідеї
 • почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин
 • розуміння важливості української мови як основи духовної культури
 • необхідності дотримуватися конституційно-правових норм, своїх прав, обов'язків, свобод, готовності до захисту інтересів Батьківщини

 

Людяність, терпимість крокують поруч (зустріч у музеї), 9 кл., Бабич Г.М.
Урок мужності (Бахмач Н.А.)